Zakup działki od gminy

Zakup działki od gminy

Państwo polskie i jego organy wciąż są największym właścicielem nieruchomości. Ten stan powoli się zmienia, gdyż coraz częściej pojawiają się możliwości kupna działek budowlanych czy rolnych.

Nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargu. Nawet zawieranie umów użytkowania, umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, następuje na tej drodze. Odpowiednia władza (np. wojewoda, sejmik) może wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargu, jeśli we wcześniej przeprowadzonych nie było zainteresowanych kupnem danej działki. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ albo minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje:

 • czas,
 • miejsce,
 • warunki przetargu,
 • w razie ogłoszenia kolejnego przetargu lub rokowań, również terminy przeprowadzenia poprzednich aukcji.

 

Informacja o przetargu

Właściwy urząd wywiesza w swojej siedzibie ogłoszenia o przetargach oraz informacje podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na swoich stronach internetowych.

 

Formy przetargów

Przetargi przeprowadzane są jako:

 • przetarg ustny nieograniczony,
 • ustny ograniczony,
 • pisemny nieograniczony,
 • pisemny ograniczony.

Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny działki, zaś w przetargu pisemnym chodzi o wybranie najkorzystniejszej oferty - np. zagospodarowania terenu zgodnego z ogólnym planem rozwoju gminy. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez pewną zamkniętą liczbę osób. Dotyczy to przeznaczenia działki np. tylko dla gospodarstw rolnych czy zabudowy jednorodzinnej. O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator.

 

Kiedy nikt nie wygrywa przetargu

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

 • nikt nie przystąpił do przetargu ustnego,
 • żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą,
 • jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej,
 • komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia podanych w ogłoszeniu warunków.

 

Wygrany przetarg

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę terenu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. W takim wypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.