Zwolnienie z podatku po sprzedaży mieszkania

Zwolnienie z podatku po sprzedaży mieszkania

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej w ciągu 5 lat od daty jej nabycia (zakupu lub otrzymania w spadku), generuje po stronie zbywcy konieczność uiszczenia 19 proc. podatku na rzecz fiskusa od dochodu ze sprzedaży.

Cele mieszkaniowe

Generalnie, przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe zbywcy pozwala mu na uniknięcie odprowadzania podatku od sprzedaży do Urzędu Skarbowego. Cele mieszkaniowe zdefiniowane zostały w art. 21 ust. 25 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł ten wskazuje, że celem mieszkaniowym będzie m.in.:

  • zakup mieszkania lub domu,

  • zakup działki budowlanej lub udziału w takim gruncie,

  • zakup spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu,

  • spłata kredytu lub pożyczki zaciągniętej na wyżej wymienione cele przed uzyskaniem przychodu.

 

Warunkowe zwolnienie z podatku

Przeznaczenie uzyskanych ze sprzedaży mieszkania lub domu pieniędzy na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętej przez zbywcę na zakup nieruchomości umożliwia odstąpienie przez fiskusa od pobierania podatku dochodowego. Ważne jest przy tym to, jaki podmiot udzielał kredytu lub pożyczki. Dlatego nie każda pożyczka rzeczywiście przeznaczana na cele mieszkaniowe pozwoli na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego. Ustawa wskazuje bowiem, że chodzi tu wyłącznie o pożyczki i kredyty, jakie zostały zaciągnięte w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a nie np. w parabanku lub instytucji pozabankowej. Pożyczka zaciągnięta w sądzie apelacyjnym, którą w rzeczywistości udziela Skarb Państwa, również nie będzie się kwalifikowała do zwolnienia podatkowego. Wyłączenie możliwości odliczenia pożyczki czy kredytu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym dotyczy wszystkich pożyczek od pracodawców.